t.me/atinfo_chat Telegram группа по автоматизации тестирования

Як відправити ріквест з різними символами в боді

Теги: #<Tag:0x00007f748aa3a6c8>

В боді є поле “Name”: “úůýžáčďéěíňóřšťåæéøéäåö€ûüÿ€àâæçéèêëïîôœ»äö߀θωερτψυιοπασφγηςλάέåæâéèêźżó不八百北不大岛的弟地东都对多”.
Postman-ом виходить відправити такий ріквест і створити обєкт, а JMeter видає помилку {“message”:“Object is null or can’t be parsed\r\nParameter name: dto”}